tenqhosting

جستجوگر دامنه

جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


Verify Image    


قیمت دامین

پسوند تعداد سال هزینه ثبت انتقال دامنه هزینه تمدید
.ir 1 65,000 ریال 65,000 ریال 65,000 ریال
.com 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.net 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.info 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.org 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.asia 1 560,000 ریال 560,000 ریال 560,000 ریال
.name 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.biz 1 490,000 ریال 490,000 ریال 490,000 ریال
.tv 1 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال 1,050,000 ریال
.pro 1 550,000 ریال 550,000 ریال 550,000 ریال
.mobi 1 450,000 ریال 450,000 ریال 450,000 ریال
.in 1 400,000 ریال 400,000 ریال 400,000 ریال
.ru 1 650,000 ریال 650,000 ریال 650,000 ریال
.bz 1 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال 1,700,000 ریال
.co 1 890,000 ریال 890,000 ریال 890,000 ریال
.de 1 300,000 ریال 300,000 ریال 300,000 ریال
.us 1 290,000 ریال 290,000 ریال 290,000 ریال
.eu 1 330,000 ریال 330,000 ریال 330,000 ریال

زبان: